Privacyverklaring

Datum laatste aanpassing: [2] September 2020

Xi’an NovaStar Tech Co., Ltd. en de met haar gelieerde bedrijven (hierna te noemen: “NovaStar” of “wij”) hebben zich verbonden uw privacy te beschermen en in acht te nemen. Daarom hebben wij een privacyverklaring opgesteld die vermeldt hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, doorgeven en opslaan wanneer u onze websites (met inbegrip van het forum), producten of diensten gebruikt. Wij verzoeken u onze privacypraktijken zorgvuldig door te lezen en u daarvan op de hoogte te stellen voordat u onze producten (of diensten) gebruikt of uw persoonsgegevens verstrekt.

Deze verklaring helpt u inzicht te krijgen in het volgende:

I      Definities

II     Hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

III    Hoe wij cookies gebruiken

IV    Hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren

V     Hoe wij uw persoonsgegevens verstrekken

VI    Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

VII   Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

VIII  Hoe wij de persoonsgegevens van kinderen verwerken

IX    Derde-dienstverleners en hun diensten

X     Hoe uw persoonsgegevens wereldwijd worden doorgegeven

XI    Hoe deze privacyverklaring wordt aangepast

 

I      Definities

“Gelieerd bedrijf”: een bedrijf dat aan NovaStar gerelateerd is door middel van eigendom of zeggenschap.

“Derden”: bedrijven of personen die geen relatie met NovaStar hebben als gevolg van gezamenlijk eigendom of zeggenschap (derhalve een niet-gelieerd bedrijf) of andere personen waarmee geen relatie bestaat. Derden kunnen financiële of niet-financiële bedrijven zijn of personen buiten u en NovaStar.

“Persoonsgegevens”: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

II     Hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

Wij verzamelen gegevens ter verbetering van de operationele efficiëntie en optimalisering van uw productervaring. Onze kanalen voor het verzamelen van persoonsgegevens zijn onder andere: (1) u verstrekt de gegevens rechtstreeks aan ons, (2) we krijgen bepaalde gegevens over de wijze waarop u interactie heeft met onze producten of website en/of (3) we krijgen bepaalde gegevens over u van derden. Welke gegevens wij verzamelen, hangt af van de omgeving waarin u interactie heeft met NovaStar, de keuzes die u maakt, zoals uw privacy-instellingen en de producten en diensten die u gebruikt.

 1. Door ons verzamelde persoonsgegevens

(1)   Rechtstreeks door u verstrekte persoonsgegevens

De diensten die wij leveren, maken het noodzakelijk dat u bepaalde persoonsgegevens rechtstreeks aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld:

 1. Voor registratie van een account-ID, een forum-ID of invulling van een (elektronische) garantiekaart is het noodzakelijk dat u een account aanmaakt of een persoonlijk profiel invult waarbij u persoonsgegevens moet verstrekken zoals naam, adres, mobiel nummer, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord.
 2. Sommige van onze diensten (bv. het forum op onze website) stellen u in staat te communiceren en inhoud te delen met anderen. De gecommuniceerde of gedeelde inhoud kan worden doorgegeven via ons systeem en daarin worden opgeslagen.

Het is mogelijk dat wij u onder andere omstandigheden verzoeken persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een trainingssessie, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of deelneemt aan promotie- of marketingactiviteiten die door ons of onze zakelijke partners georganiseerd worden. De informatie die u verstrekt, helpt ons bij het ontwerpen en verbeteren van de producten en diensten. Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens koppelen aan gegevens van derden om beter inzicht te krijgen in uw behoeften.

(2)   Informatie over het gebruik van diensten

Naast de informatie die u verstrekt, kunnen wij ook door middel van de software op uw apparaat en andere middelen informatie verzamelen over uw gebruik van onze diensten. Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen:

 1. Informatie over het apparaat – zoals identificatienummer van het apparaat (IMEI-nummer enz.), regio- en taalinstellingen, gegevens over de hardware van het apparaat en status, gebruikspatronen, IP-adres, Mac-adres, versie besturingssysteem en instellingen op het apparaat voor toegang tot onze diensten.
 2. Loginformatie – zoals wanneer en hoelang de dienst gebruikt is, de via de dienst ingevoerde zoektermen en.
 3. Locatiegegevens – zoals het GPS-signaal van het apparaat of informatie over wifi-toegangspunten en zendmasten in de buurt, ID van de locatie van het apparaat, ID van netwerkprovider. U kunt de locatie-instellingen van uw apparaat wijzigen via de instellingen van het apparaat om de aan ons verstrekte locatiegegevens te veranderen.

Wij verzamelen mogelijk ook andere gegevens over uw gebruik van onze diensten – zoals de versie van de gebruikte applicatie, de bezochte website en het verloop van uw interactie met de via onze diensten geboden inhoud.

 (3) Verkrijging van gegevens via een derde partij

Voor zover wettelijk toegestaan, kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen van openbare of commerciële bronnen en deze eventueel combineren met andere persoonsgegevens die wij verzameld hebben of zullen verzamelen.

 1. Hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

(1)   Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, ter nakoming van onze verplichtingen tegenover u op grond van onze gebruikersovereenkomst en/of dienstverleningsovereenkomst,

 1. met vooraf verleende uitdrukkelijke toestemming van u die op elk moment op uw verzoek kan worden ingetrokken;

 

 1. zodat wij een overeenkomst met u met betrekking tot onze producten en/of diensten kunnen nakomen of uitvoeren;

 

 1. ter naleving van een voor NovaStar geldende wettelijke verplichting;

 

 1. wanneer dit noodzakelijk is voor de door NovaStar nagestreefde gerechtvaardigde belangen of die van een derde partij waaraan mogelijk informatie verstrekt moet worden. Wanneer wij ons bij de verwerking van uw gegevens baseren op deze grondslagen, zullen wij dit alleen doen na een goede afweging van die belangen tegen uw privacyrechten. Die gerechtvaardigde belangen kunnen (onder andere) zijn:
 • Levering van producten en verbetering van diensten. De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om aan u producten en diensten van NovaStar te leveren, uw orders te verwerken of de overeenkomst na te komen tussen u en NovaStar en om de functionaliteit en veiligheid van onze producten en diensten te waarborgen.
 • Klantenservice. Wij gebruiken gegevens voor het stellen van diagnoses bij problemen met producten, reparatie van apparatuur van klanten en om verdere klantenservice en -ondersteuning te bieden. Wij kunnen deze informatie ook gebruiken voor de verbetering van onze producten en analyse van de efficiëntie van onze bedrijfsvoering. Wij zullen deze informatie echter niet gebruiken om uw locatie te volgen. Het is ook mogelijk dat wij uw e-mailadres verzamelen om te antwoorden op uw vragen of opmerkingen.
 • Productverbetering. We gebruiken gegevens voor de permanente verbetering van onze producten en de toevoeging van nieuwe mogelijkheden en functies.
 • Commerciële promotieactiviteiten. Wanneer u zich aanmeldt voor een trainingssessie, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of deelneemt aan promotie- of marketingactiviteiten die door ons of onze zakelijke partners georganiseerd worden, gebruiken we de door u verstrekte persoonsgegevens voor het beheren van die activiteiten.

(2)   Wij zullen de voorwaarden van deze privacyverklaring en eventuele aanpassingen daarvan (die van tevoren aan u zullen worden gemeld) strikt naleven wanneer hiervoor uw persoonsgegevens worden gebruikt. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de op dat moment vastgestelde doeleinden.

(3)   Wanneer wij de gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken die niet onder deze privacyverklaring vallen, zullen wij u vooraf om toestemming vragen. Wanneer wij de verzamelde gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken voor een specifiek, ander doeleinde, zullen wij u vooraf om toestemming vragen. Wij zullen persoonsgegevens en gegevens over gedrag niet zonder uw toestemming verstrekken aan derden.

(4)   We nemen met behulp van algoritmes of profilering geen besluiten die voor u ingrijpende gevolgen hebben. Wanneer bepaalde diensten het voor ons noodzakelijk maken om dit in de toekomst wel te doen, zullen wij u daarover van tevoren informeren.

III    Hoe wij cookies gebruiken

Cookies zijn kleine tekstbestanden die vanuit onze websites, applicaties of diensten op uw apparaat worden geplaatst. De websites, online diensten en interactieve applicaties van NovaStar kunnen gebruikmaken van “cookies”. Niet door deze website geplaatste cookies zijn voor ons niet toegankelijk. Zie voor meer informatie onze cookieverklaring op [link naar cookieverklaring toevoegen].

IV    Hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren

Onze bewaartermijn voor persoonsgegevens is de minimaal noodzakelijke termijn voor het realiseren van het doel van de verzameling, tenzij wettelijk een langere bewaartermijn vereist is. Na de hierboven genoemde bewaartermijn wissen of anonimiseren wij uw persoonsgegevens.

V     Hoe wij uw persoonsgegevens verstrekken

 1. NovaStar kan in sommige gevallen bepaalde persoonsgegevens ter beschikking stellen aan gelieerde bedrijven en andere derden die met NovaStar samenwerken als dit nodig is voor het leveren van producten en diensten. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor hun eigen marketing- of commerciële doeleinden.

(1)   Gelieerde bedrijven: uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met bedrijven die gelieerd zijn met NovaStar. Wij delen alleen noodzakelijke persoonsgegevens, met inachtneming van de in deze privacyverklaring vermelde doeleinden. Wanneer de gelieerde bedrijven de doeleinden voor de verwerking willen wijzigen, zullen zij u opnieuw om toestemming vragen.

(2)   Delen met andere derden: om de in deze verklaring vermelde doeleinden te bereiken, worden sommige van onze diensten geleverd door andere derden. Het is mogelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens met hen delen om een betere dienstverlening en gebruikerservaring te kunnen leveren. Wanneer er een fusie, overname of vereffening als gevolg van een faillissement plaatsvindt en deze gepaard gaat met overdracht van persoonsgegevens zullen wij het nieuwe bedrijf of de nieuwe organisatie die uw persoonsgegevens verkrijgt, verzoeken zich te onderwerpen aan deze privacyverklaring of vragen wij dat bedrijf of die organisatie om u opnieuw om toestemming te vragen.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen voor wettige, rechtmatige, noodzakelijke, specifieke en duidelijke doeleinden en alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening worden gedeeld. Het is onze partners niet toegestaan om de gedeelde persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden.

 1. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen onder de volgende omstandigheden verstrekken:

(1)   Nadat u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;

(2)   Verstrekking in overeenstemming met de wetgeving: het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens verstrekken als dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld op grond van een dagvaarding of andere gerechtelijke procedures, rechtsvorderingen of overheidsinstanties, wanneer wij te goeder trouw menen dat verstrekking noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten, uw veiligheid of die van anderen, voor fraudeonderzoek of op verzoek van de overheid.

VI    Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

 1. Wij hebben redelijke praktische en technische maatregelen getroffen ter bescherming van de verzamelde persoonsgegevens in verband met onze diensten. Hoewel wij redelijke maatregelen hebben getroffen ter bescherming van uw gegevens, zijn websites, verzendingen via internet, computersystemen en draadloze verbindingen nooit volkomen veilig.
 2. Wij hebben beschermende maatregelen getroffen in overeenstemming met de in de branche geldende normen ter bescherming van de door u verstrekte persoonsgegevens en ter voorkoming van ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, gebruik, wijziging, beschadiging of verlies.  
 3. In geval van een incident met de veiligheid van persoonsgegevens handelen wij in overeenstemming met het toepasselijke recht.

VII   Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Wij nemen uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens in acht. Hieronder vermelden wij uw wettelijke rechten en de maatregelen die wij nemen ter bescherming van die rechten.

 1. Recht om op de hoogte te worden gehouden:  NovaStar publiceert deze privacyverklaring om u op de hoogte te houden van wat wij doen met uw persoonsgegevens. We streven ernaar transparant te zijn over hoe wij uw gegevens gebruiken.
 2. Recht op inzage: Wanneer u inzage wilt hebben in uw persoonsgegevens, heeft u het recht daarom te verzoeken.
 3. Recht op rectificatie: Wanneer u vaststelt dat de persoonsgegevens die wij over u hebben onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht ons te verzoeken om rectificatie.
 4. Recht op wissing: U kunt bij ons een verzoek indienen om persoonsgegevens te wissen als wij niet langer een rechtsgrond hebben om deze te verwerken en te bezitten.
 5. Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht ons te verzoeken om beperking van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit betekent dat wij de gegevens mogen opslaan, maar niet verder mogen verwerken, tenzij wij wettelijk het recht hebben om de verwerking voort te zetten.
 6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Voor zover dit in de wet- en regelgeving is toegestaan, heeft u recht op verstrekking van een kopie van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.
 7. Recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens door NovaStar, zelfs wanneer dit gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen, de uitoefening van een officiële bevoegdheid, direct marketing (met inbegrip van aggregatie van gegevens) en verwerking voor statistische doeleinden.
 8. Recht op intrekking van toestemming: Wanneer u ons toestemming heeft gegeven voor verwerking van uw persoonsgegevens, maar daarover later van mening verandert, heeft u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. NovaStar moet dan stoppen met de verwerking van uw gegevens.
 9. Recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming: U heeft het recht niet te worden onderworpen aan besluitvorming die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering.
 10. Recht op indiening van een klacht: U heeft het recht bij de toezichthoudende autoriteit in uw rechtsgebied een klacht in te dienen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens behandelen of verwerken.

U kunt uw rechten uitoefenen door indiening van een verzoek bij privacypolicy@novastar.tech. In beginsel brengen wij geen kosten in rekening voor uw redelijke verzoek. Voor veelvuldige en herhaaldelijke verzoeken die de grenzen van de redelijkheid te boven gaan, brengen wij echter mogelijk redelijke kosten in rekening als tegemoetkoming in de kosten, afhankelijk van de aard van het verzoek. Verzoeken die duidelijk ongegrond, onredelijk herhaaldelijk zijn of bovenmatige technische inspanning vereisen (bijvoorbeeld die de ontwikkeling vereisen van nieuwe systemen) kunnen wij afwijzen. Daarnaast reageren wij mogelijk niet op verzoeken die direct betrekking hebben op ernstige problemen van openbaar belang of die ernstige schade kunnen toebrengen aan de rechtmatige rechten en belangen van u of andere personen of entiteiten.

VIII  Hoe wij de persoonsgegevens van kinderen verwerken

 1. Onze producten, websites en diensten zijn voornamelijk bedoeld voor volwassenen en mogen door kinderen niet gebruikt worden zonder toestemming van de met het ouderlijk gezag belaste persoon. Een kind mag geen eigen account aanmaken. We behandelen iedereen die jonger is dan 16 jaar (of de vergelijkbare minimumleeftijd voor volledige wettelijke handelingsbekwaamheid in een bepaald rechtsgebied) als een kind.
 2. Wanneer wij constateren dat de persoonsgegevens van een kind zijn verzameld zonder uitdrukkelijke, controleerbare toestemming van een persoon met de ouderlijke macht, wissen wij de gegevens in kwestie zo snel als redelijkerwijs mogelijk is.

IX    Derde-dienstverleners en hun diensten

 1. Onze websites, producten, applicaties en diensten kunnen links bevatten naar websites, producten en diensten van derden. U bent vrij om de door derden aangeboden websites, producten en diensten al dan niet te benaderen.
 2. Wij hebben geen macht over het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van derden en zij zijn niet gebonden aan deze privacyverklaring. Raadpleeg voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden het gegevensbeschermingsbeleid van die derden.

X     Hoe uw persoonsgegevens wereldwijd worden doorgegeven

 1. Wij leveren producten en diensten met behulp van middelen en servers op de hele wereld. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betekent dit dat uw persoonsgegevens mogelijk worden doorgegeven naar of benaderd worden vanuit rechtsgebieden buiten het rechtsgebied waar u onze producten of diensten gebruikt.
 2. Wanneer uw persoonsgegevens naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK), worden doorgegeven, zien wij erop toe dat deze beschermd worden op een wijze die vergelijkbaar is met de wijze waarop uw persoonsgegevens binnen de EER en VK door ons worden beschermd.  Dit kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld:

(1)   de ontvanger van de persoonsgegevens is gevestigd in een land waarvoor een volledig “adequaatheidsbesluit” is genomen door de Europese Commissie;

(2)   de ontvanger heeft ingestemd met binding corporate rules (alleen voor doorgiften binnen het concern);

(3)   de ontvanger heeft een overeenkomst getekend gebaseerd op de door de Europese Commissie goedgekeurde “standaardcontractbepalingen” die hem verplicht uw persoonsgegevens te beschermen; of

Wanneer deze passende beschermingen ontbreken, zullen wij u uitdrukkelijk om toestemming vragen voor grensoverschrijdende doorgifte van uw persoonsgegevens. Ondertussen worden beveiligingsmaatregelen zoals versleuteling en anonimisering toegepast voor de veiligheid van uw persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die wij over u verzamelen, kunnen ook op andere wijze worden doorgegeven naar en opgeslagen op bestemmingen buiten de EER of het VK. Deze kunnen ook worden verwerkt door personen die buiten de EER of het VK actief zijn en werken voor met ons gelieerde bedrijven of voor een van onze leveranciers.

In alle gevallen zullen wij er echter op toezien dat elke doorgifte van uw persoonsgegevens voldoet aan de toepasselijke gegevensbeschermingswet.

XI    Hoe deze privacyverklaring wordt aangepast

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd bij te werken of te wijzigen. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in dit privacybeleid, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door een bericht op onze website te plaatsen of door u een e-mailbericht te sturen of in een andere vorm die wij passend achten. 

XII       Neem contact met ons op

Xi’an NovaStar Tech Co., Ltd. is de beheerder van uw persoonsgegevens en de aangewezen EU-vertegenwoordiger is NovaStar Technology Europe B.V. Als u vragen heeft of zich zorgen maakt over onze privacyverklaring of onze praktijken, neem dan contact met ons op via:

DEF101, Lingyi Square, Xi’an Software Park, #72 2nd Keji Rd., Xi’an, 710075, Shaanxi, China

E-mail: privacypolicy@novastar.tech